gordo01

DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2015/08/25/187).